ગ્રેજ્યુએટ માટે SSA ગુજરાત ભરતી 2022: 1,300 સ્પેશિયલ એજ્યુકેટર જગ્યા માટે અરજી કરો

SSA ગુજરાત ભરતી 2022: સમગ્ર શિક્ષા (SSA) ગુજરાત એ સ્પેશિયલ એજ્યુકેટરની 1300 ખાલી જગ્યાઓની ભરતી માટે નોટિફિકેશન જાહેર કરી છે. લાયકાત, પગાર ધોરણ, ઉંમર મર્યાદા, સૂચના વગરે માહિતી નીચે આપેલ છે.

SSA ગુજરાત ભરતી 2022

SSA ગુજરાત ભરતી 2022

સૂચના ગ્રેજ્યુએટ માટે SSA ગુજરાત ભરતી 2022 – 1300 સ્પેશિયલ એજ્યુકેટર જગ્યા માટે અરજી કરો
ઓર્ગેનાઇઝેશન નામ સર્વ શિક્ષા અભિયાન (SSA)
પોસ્ટનું નામ સ્પેશિયલ એજ્યુકેટર
કુલ જગ્યા 1,300 પોસ્ટ
લાયકાત ગ્રેજ્યુએટ
ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવાની શરૂઆતની તારીખ સપ્ટેમ્બર 12, 2022
ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ ઓક્ટોબર 01, 2022
રાજ્ય ગુજરાત
સત્તાવાર સાઇટ www.ssagujarat.org

SSA Gujarat Recruitment 2022 Vacancy Details:

પોસ્ટનું નામ કુલ જગ્યા
સ્પેશ્યલ એજયુકેટર: Cerebral palsy (CP) 65
સ્પેશ્યલ એજયુકેટર: Hearing Impaired (HI) 39
સ્પેશ્યલ એજયુકેટર: Intellectual Disabilities(ID)/ (MR) (માનસિક અશકતતા) 650
સ્પેશ્યલ એજયુકેટર: Multiple Disabilities(MD) 520
સ્પેશ્યલ એજયુકેટર: Visual Impaired (VI) 26
કુલ પોસ્ટ 1300

શૈક્ષણિક લાયકાત:

 • કોઈપણ વિદ્યાશાખામાં માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતકની ડિગ્રી.
 • વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર સૂચના વાંચો.

ઉંમર મર્યાદા:

ઉમેદવારની ઉંમર 35 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ

પગાર-ધોરણ:

ઉમેદવારોને રૂ.15,000/- માસિક ફિક્સ.

SSA ગુજરાત ભરતી 2022 સૂચના:

SSA ગુજરાત એ સ્પેશિયલ એજ્યુકેટરના પદ માટે ભરતીની સૂચના બહાર પાડી છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો તારીખ 01-10-2022 સુધીમાં ઓનલાઇન અરજીઓ કરી શકે છે. આ ભરતીમાં કુલ 1300 જગ્યાઓ પર ભરતી થવાની છે. વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર સૂચના વાંચો.

SSA ગુજરાત ભરતી 2022 માટે કેવી રીતે ઓનલાઇન અરજી કરવી?

ઉમેદવારોએ અરજી કરતા પહેલા, પોસ્ટ માટે તેમની યોગ્યતા વિશે પોતાને સંતુષ્ટ કરવું આવશ્યક છે. તેથી, ઉમેદવારોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ જાહેરાતને ધ્યાનથી વાંચે અને અરજી ફોર્મ પૂર્ણ કરે.

 • SSA ની સત્તાવાર વેબસાઇટ https://ssagujarat.org/ ની મુલાકાત લો.
 • Recruitment વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.
 • Registration વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.
 • માહિતી દાખલ કરી Submit કરો.
 • Email અને Paassword વડે Login કરો.
 • અરજી ફોર્મમાં જરૂરી વિગતો દાખલ કરો.
 • આવશ્યક દસ્તાવેજોની સ્કેન કરેલી નકલો જોડો.
 • ફોટોગ્રાફ અને સહી અપલોડ કરો.
 • ફરીથી ભરેલી બધી માહિતી પર જાઓ.
  સબમિટ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.
 • ઉમેદવારો એપ્લિકેશન ફોર્મ ડાઉનલોડ અને સાચવી શકે છે.
 • અરજી કરવાની લિંક: https://ssarms.gipl.in/

Leave a Comment